RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

charakteristika HŽPaZ

Info HŽPaPPL


ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Odbor hygieny životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá vplyvmi životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Náplň činnosti odboru je určená najmä:


1. zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi v súlade so schválenou koncepciou odboru hygieny životného prostredia a zdravia č. 14/2008 Vestník MZ SR,

2. zák. NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a zák. NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,


3. úlohami nadriadeného orgánu verejného zdravotníctva, t.j. Úradom verejného zdravotníctva SR (vybrané projekty a programy zdravia schválené vládou SR pre oblasť environmentálneho zdravia


Odborná činnosť hygieny životného prostredia v rámci svojej miestnej pôsobnosti je zameraná na prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva, výkon štátneho zdravotného dozoru, plnenie špecializovaných úloh a ďalších úloh v rámci náplne odboru hygieny životného prostredia.


1. Pripravuje podklady na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. k:


 • územnoplánovacím podkladom,
 • územným plánom a k návrhom na územné konanie,
 • návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
 • návrhom na určenie osobitného režimu území,
 • návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,
 • strategickým dokumentom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 • posudzovaniu hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) podľa § 6 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.


 • 2. Pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. k:


  • návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky (ak je potrebná objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia najprv do skúšobnej prevádzky) a na zmenu v ich prevádzkovaní vrátane návrhov prevádzkových poriadkov a ich zmeny pre vybrané typy zariadení (zariadenia starostlivosti o ľudské telo, prírodné a umelé kúpaliská, ubytovacie zariadenia, telovýchovné zariadenia ),
  • návrhom na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,
  • návrhom na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych vrátane návrhov prevádzkových poriadkov a ich zmien


  • 3. Vykonáva štátny zdravotný dozor v odborných oblastiach:


   • hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu (ďalej VV) v prípade podnetov na zhoršenú kvalitu pitnej vody v spotrebisku VV (na kohútiku u spotrebiteľov),
   • odbery a laboratórne analýzy vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu i individuálnych vodných zdrojov (studní) na základe objednávok jednotlivcov i organizácií (platená služba), a to napr. pri uvádzaní vodných zdrojov, nových alebo zrekonštruovaných vodovodných rozvodov do predčasného alebo trvalého užívania alebo počas ich sezónneho využívania,
   • kontrola kvality pitnej vody v lokalitách postihnutých povodňami, hodnotenie zdravotných rizík, nápravné opatrenia
   • kontrola kvality vnútorného prostredia budov nevýrobného charakteru vo vzťahu k zdraviu užívateľov,
   • kontrola hygienicko – prevádzkových podmienok a osobnej hygieny pracovníkov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, športovo- telovýchovných, ubytovacích zariadeniach a na kúpaliskách s organizovanou rekreáciou, vplyvy týchto prevádzok na zdravie, predchádzanie poškodeniam zdravia
   • agenda pohrebníctva podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.
   • ochrana nefajčiarov podľa zákona NR SR č. 337/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.


   • 4. Špecializované činnosti:


    • monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a monitoring kvality vody prírodných kúpacích oblastí,
    • špecializované činnosti na úseku hygieny zariadení starostlivosti o ľudské telo s celoslovenskou pôsobnosťou,


    • 5. Iné úlohy:


     • plnenie úloh vyplývajúcich z programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR,
     • riešenie podnetov a sťažností občanov a organizácií na nedostatky v životnom prostredí z hľadiska vplyvu na zdravie, overovanie možnej zdravotnej záťaže,
     • ukladanie nápravných opatrení a sankcií pri porušení legislatívy na ochranu verejného zdravia
     • činnosť skúšobných komisií na úseku epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo , vo vodárenstve a v zariadeniach umelých kúpalísk ,
     • konzultačná , poradenská činnosť, informovanie verejnosti v otázkach environmentálneho zdravia (hodnotenie vplyvov faktorov životného prostredia na zdravie, najmä v oblasti kvality pitnej a rekreačných vôd na kúpanie , hluku, svetla )


     • Legislatívne predpisy:

      1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
      2. Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      3. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
      4. Zákon č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve
      5. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
      6. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
      7. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
      8. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
      9. Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
      10. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
      11. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
      12. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      13. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
      14. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
      15. Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
      16. Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
      17. Vyhláška MZ SR č. 550/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou
      18. Vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí
      19. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí
      20. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
      21. Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
      22. Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
      23. Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
      24. Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
      25. Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
      26. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou