RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Chrípka vírusové ochorenie

Oddelenie HEPZaVkZ > Info Ep


Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom
RNDr. Štefan Kuruc, MPH

Chrípka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa objavuje vo forme epidémie najčastejšie počas zimných mesiacov. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odoznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2-4 týždňov od prvých príznakov. Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny priebeh. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života. Lekár zvyčajne určuje diagnózu chrípky na základe klinických príznakov. Je však náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií. Potvrdiť vírus chrípky umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup protilátok v krvi. Laboratórne testy sa však nerobia u každého ochorenia. Mnoho ľudí si mýli chrípku so silným prechladnutím, avšak chrípka je zvyčajne vážnejšie ochorenie. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka. Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašlaní a kýchaní. Chorý človek vylučuje veľké množstvo vírusu z dýchacích ciest najmä v prvých dvoch dňoch ochorenia. Veľké množstvo vírusu vylučovaného dýchacími cestami chorého a malá dávka vírusov potrebná na vyvolanie infekcie sú jednou z príčin rýchleho šírenia chrípky. Obdobie nákazlivosti, teda obdobie kedy sa od chorého na chrípku môžu nakaziť ľudia v jeho okolí je 3 5 dní od vzniku príznakov u dospelých a do 7 dní u malých detí. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie sú rizikovou skupinou osoby so zníženou imunitou a deti predškolského veku. Z hľadiska závažnosti priebehu ochorenia sú to osoby s rôznymi chronickými ochoreniami, napr. kardiovaskulárneho systému, metabolickými ochoreniami a chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Čo sa týka možných komplikácií chrípky, ďalšou rizikovou skupinou je staršia populácia. Ako viacero vírusových ochorení, chrípka sa musí „vyležať". Odporúčané sú lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty. V prípade ťažkých priebehov indikujú lekári podávanie antivirotík. Dôležitý je tiež zvýšený príjem tekutín a vitamínov. Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je preto potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité obmedzenie kontaktu s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky. Najefektívnejšou ochranou pred chrípkou je však očkovanie. Očkovaním sa vytvárajú v tele očkovaného špecifické ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potrebné očkovanie podstúpiť každoročne, čo je do istej miery nevýhoda oproti iným očkovacím látkam, kde sa preočkováva napr. raz za niekoľko rokov. Vakcínu proti chrípke je možné podať každej osobe (okrem kontraindikovaných osôb uvedených v príbalovom letáku vakcíny), ktorá chce znížiť pravdepodobnosť infikovania sa vírusom chrípky. Očkovanie sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy. Táto skupina zahŕňa osoby 59 ročné a staršie, dispenzarizovaných pacientov (bez ohľadu na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami. Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom, ako aj osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti a osobám žijúcim v kolektívnych zariadeniach (napr. študenti na internátoch).  
Závažné epidémie ľudskej chrípky sú zriedkavé, ale v prípade opakovania sú vážnejšie ako bežné sezónne výskyty a volajú sa pandémie. Pandémia nastáva po vzniku nového vírusu, ktorý sa jednoducho začne šíriť po celom svete ako bežná chrípka. Všetky členské štáty EÚ vo vzájomnej spolupráci koordinujú svoju pripravenosť na akúkoľvek pandémiu chrípky. V prípade zvýšeného rizika chrípkovej pandémie sa začnú realizovať opatrenia vypracované vo vnútroštátnych a európskych plánoch pripravenosti a reakcie. Európske centrum prevencie a kontroly chorôb (ECDC)  hrá kľúčovú rolu pri koordinácii dohľadu. K ďalším krokom patria sanitárne a iné protiopatrenia, ako aj koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi, Európskou úniou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. EÚ  naďalej pracuje na rozšírení spoločného používania informácií a koordinácii opatrení. Toto úsilie zahŕňa spoluprácu na zhromažďovaní protivírusových liekov, vytvorení kapacít na rýchlejšiu výrobu lepších očkovacích látok proti chrípke, zdokonaľovanie vnútroštátnych plánov a tvorbu kvalitnejších nástrojov riadenia rizika.

RNDr. Štefan Kuruc, MPH
vedúci oddelenia epidemiológie a podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Pribinova č. 95
093 17 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4464631 kl. 110, 0902 911 650
e-mail: vt.kuruc@uvzsr.sk, vt.epid@uvzsr.sk
web: www.ruvzvt.sk