RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Náplň práce, metódy práce a organizačná štruktúra


Činnosť oddelenia epidemiológie prenosných ochorení vychádza z KONCEPCIE ODBORU EPIDEMIOLÓGIE, ktorá bola stanovená MZ SR a je definovaná ako medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov.

Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

Epidemiológia prenosných ochorení sa zaoberá výskytom prenosných chorôb, odhaľovaním ich príčin vzniku, zisťovaním, analýzou a hodnotením prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmet činnosti epidemiológie prenosných ochorení je aj proces šírenia nákazy.
Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje na

   * epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou,
   * epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.

Náplň práce odboru epidemiológia.

  1. Štúdium vzťahov medzi človekom a prostredím so zreteľom na primárnu prevenciu.
  2. Analýza výskytu zdravia a chorôb v populácii.
  3. Identifikácia determinantov zdravia predovšetkým na populačnej úrovni.
  4. Identifikácia príčin chorôb predovšetkým na populačnej úrovni.
  5. Zabezpečovanie surveillance prenosných chorôb vrátane nemocničných nákaz.
  6. Zabezpečovanie surveillance neprenosných, najmä chronických chorôb.
  7. Plánovanie, vypracovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola preventívnych opatrení.
  8. Plánovanie, vypracovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola represívnych opatrení.
  9. Sledovanie a hodnotenie efektívnosti preventívnych a represívnych opatrení.
 10. Napĺňanie epidemiologického informačného systému EPIS
 11. Hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov.
 12. Spolupráca s orgánmi a inštitúciami Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie.
 13. Vypracovávanie plánov preventívnych opatrení pre zabránenie vzniku mimoriadne situácie.
 14. Výchova obyvateľstva k zdravému spôsobu života na individuálnej i populačnej úrovni.
 15. Poradenská činnosť v oblasti prevencie prenosných i chronických ochorení a očkovania.
 16. Realizácia odporúčaní Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie v surveillance chorôb a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb.
 17. Spolupráca s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení prognóz vývoja zdravotného stavu populácie.
 18. Vykonávanie epidemiologického výskumu, modelovanie, štúdium dopadov chorôb na zdravie.
 19. Konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike prenosných a chronických chorôb.
 20. Konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike nemocničných nákaz, hygienicko-epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb.
 21. Konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
 22. Konzultačná činnosť v problematike podpory a ochrany zdravia jednotlivcov a populácie pre rezort zdravotníctva ako aj iné rezorty a laickú verejnosť.
 23. Expertízna činnosť v problematike prenosných a chronických chorôb vrátane nemocničných nákaz, hygienicko-epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, v sterilizácii, dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii.

Metódy práce.

  1. Základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení.
  2. Epidemiologické štúdie, ktoré sa využívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin vrátane etiologických agensov a dopadov výskytu chorôb na zdravie populácie.
  3. Monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb.
  4. Epidemiologická surveillance kompatibilná so surveillance krajín EÚ, prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť.
  5. Epidemiologický informačný systém prenosných ochorení pokrývajúci povinné hlásenie, evidenciu a analýzu výskytu prenosných ochorení a tvoriaci základ miestnej, regionálnej a národnej surveillance chorôb – možnosť verejnosti oboznámiť sa s epidemiologickou situáciou na webovej stránke www.epis.sk.
  6. Štátny zdravotný dozor v problematike prenosných chorôb vrátane nemocničných nákaz.
  7. Štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.
  8. Vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení.
  9. Vybrané metódy sociológie a psychológie pre hodnotenie projektov a programov týkajúcich sa výskytu chorôb, ich príčin a efektívnosti opatrení.
 10. Intervenčné metódy založená na medicínskych dôkazoch (Evidence based intervention).

Organizačná štruktúra odboru.

Epidemiológia je jedným z kľúčových odborov verejného zdravotníctva, ktorej činnosť zabezpečujú pracoviská epidemiológie prenosných a chronických chorôb v rámci úradov verejného zdravotníctva. Na riešenie špeciálnej problematiky sa môžu zriaďovať epidemiologické pracoviská alebo úseky aj v zdravotníckych a iných zariadeniach (napr. SAV).

Organizačná štruktúra pracovísk epidemiológie vychádza z náplne práce, rozmiestnenia a organizačného členenia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, z materiálneho a personálneho vybavenia pracoviska a zo špecializácie činnosti jednotlivých pracovísk s možnými modifikáciami.
Odbor epidemiológie sa z hľadiska zamerania činnosti člení na oddelenia epidemiológie:

   * prenosných chorôb,
   * chronických chorôb,
   * nemocničných nákaz, sterilizácie a dezinfekcie,
   * nákaz s prírodnou ohniskovosťou, zoonóz, dezinsekcie a deratizácie,
   * oddelenie posudzovania zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Ďalšie členenie sa môže vytvárať podľa špecifickej problematiky a veľkosti regiónu.
Pracovníci odboru a ich ďalšie vzdelávanie.

V odbore epidemiológie pracujú lekári, epidemiológovia, hygienici, verejní zdravotníci, asistenti hygieny a epidemiológie, iní zdravotnícki pracovníci a stredoškolskí pracovníci ktorí sú odborne spôsobilí na výkon pracovných činností v odbore epidemiológia. Všetci pracovníci odboru sa musia neustále vzdelávať v odbore a to špecializačným štúdiom a kontinuálnym štúdiom.. Vzdelávanie sa realizuje: na vlastnom pracovisku a kvalitatívne vyššom akreditovanom pracovisku v priebehu pracovnej činnosti, ďalej v školiacich miestach, kurzoch, seminároch, worskhopoch, účasťou na odborných podujatiach odborných spoločností doma a v zahraničí a samoštúdiom.

Kvalifikácia v odbore epidemiológia u lekárov sa získava vykonaním špecializačnej skúšky v subšpecializačnom odbore epidemiológia na akreditovaných pracoviskách lekárskych fakúlt a fakúlt verejného zdravotníctva. Predpokladom absolvovania tejto špecializačnej skúšky je úspešné vykonanie špecializačnej skúšky z verejného zdravotníctva alebo ktoréhokoľvek základného špecializačného odboru v kategórii lekár s minimálnou dĺžkou špecializačného štúdia 4 roky (Nariadenie vlády SR č.213/2004 Z.z.).

Iní pracovníci s vysokoškolským (RNDr., Mgr., Bc.) a stredoškolským vzdelaním získavajú kvalifikáciu pre prácu v epidemiológii vykonaním špecializačnej skúšky v odbore epidemiológia na akreditovaných pracoviskách lekárskych fakúlt a fakúlt verejného zdravotníctva. Predpokladom absolvovania špecializačnej skúšky je zaradenie a štúdium v odbore epidemiológia.
Smerovanie a ďalší rozvoj odboru v budúcnosti.

   * účasť na programoch a projektoch zameraných na elimináciu až eradikáciu prenosných ochorení,
   * zabezpečenie očkovania detskej a dospelej populácie v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu,
   * posilňovanie a skvalitňovanie epidemiologického sledovania chorôb,
   * zintenzívnenie prevencie epidemiologicky alebo klinicky závažných chorôb (ako sú vírusové hepatitídy, tuberkulóza, HIV infekcie, pohlavné nákazy, nemocničné nákazy a ďalšie choroby neinfekčného pôvodu),
   * rozširovanie spolupráce orgánov verejného zdravotníctva s pracovníkmi zdravotníckych zariadení pri zabezpečovaní prevencie nemocničných nákaz,
   * priebežná aktualizácia informačného systému hlásenia prenosných chorôb a jeho intenzívnejšie využívanie,
   * zavádzanie kontroly kvality hlásenia prenosných ochorení,
   * zavádzanie informačného systému o stave zaočkovanosti populácie,
   * zavádzanie informačného systému sledovania chronických chorôb,
   * zavádzanie Evidence Based Medicine a Evidence Based Public Health (medicína založená na dôkazoch, verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch),
   * zavádzanie moderných foriem kontroly nemocničných nákaz a nákaz v zariadeniach pre dlhodobú sociálnu a zdravotnícku starostlivosť, kompatibilných so systémom používaným v EÚ,
   * príslušnými argumentáciami pozitívne ovplyvňovať rozhodovanie vo všetkých rezortoch a na všetkých úrovniach v prospech zdravia populácie,
   * vytváranie spoločenskej atmosféry pre zvyšovanie záujmu a pocitu zodpovednosti verejnosti za vlastné zdravie,
   * rozširovanie medzinárodnej spolupráce.