RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hygiena detí a mládeže


Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami reaktibility detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Náplňou činnosti odboru je:

 • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže v priestore a čase,

 • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav v priestore a čase so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb,

 • študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok a zdravotným stavom detí a mládeže, študovať príčiny zmien zdravotného stavu populácie,

Zamestnanci
 • Mgr. Andrea Vargová - vedúca oddelenia

 • Anna Hanusinová

 • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy:


1. ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže,
2. všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže,
3. primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,

 • stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie,

 • vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže,

 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov,

 • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu,

 • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť.