RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kvalita vody

Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk a prírodných plôch na kúpaciu sezónu 2022

V súvislosti s pripravenosťou prírodných a umelých kúpalísk a prírodných plôch neočakávame v okrese Vranov nad Topľou
na kúpaciu sezónu 2022 podstatnejšie zmeny.

Predpokladáme, že najväčšia vodná plocha v okrese Vranov nad Topľou – VN Veľká Domaša zostane i počas LTS 2022 bez prevádzkovateľa - s neorganizovanou rekreáciou a kúpaním na vlastnú zodpovednosť.

Správca vodnej nádrže ani iný právny subjekt dlhodobo nežiada a ani v rámci pripravenosti na kúpaciu sezónu 2022 nepožiadal
o prenájom vodnej plochy na prevádzkovanie prírodných kúpalísk.

V roku 2022 RÚVZ pokračuje v monitoringu kvality vody na kúpanie vo VN Veľká Domaša na strediskách – Nová Kelča – pláž, Nová Kelča - polostrov Krym, Holčíkovce – Eva pláž, Holčíkovce – Poľany pláž, Dobrá. Dňa 15.06.2022 bude vykonaný predsezónny odber. Počas LTS 2022 v čase od 01.07.2022 do 31.08.2022 sa bude vykonávať monitoring vody na kúpanie každých 14 dní, podľa programu monitorovania.

Program monitorovania počas LTS 2022:

1. odber - 15.06.2022 (predsezónne vzorkovanie)
2. odber - 13.07.2022
3. odber - 27.07.2022
4. odber - 10.08.2022
5. odber - 24.08.2022

Prevádzkovatelia Letného kúpaliska Aquaboom mesta Vranov nad Topľou a Majerovský kašieľ v obci Majerovce si splnili oznamovaciu povinnosť. Umelého Kúpaliska pri Kukorelliho chate v obci Hermanovce doposiaľ nepožiadali o uvedenie do prevádzky.

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

  Kvalita vody vo všetkých verejných vodovodoch v okrese Vranov nad Topľou spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)

Kvalita vody v mineralizovaných prameňoch

 Nová Kelča, prameň    Dlhodobo nespĺňa požiadavky, platí ZÁKAZ používania na pitné účely
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Bystré nad Topľou, prameň č.1 (veľký)    
Voda spĺňa požiadavky a je zdravotne bezpečná
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.)
 Bystré nad Topľou, prameň č.2 (malý)    Voda spĺňa požiadavky a je zdravotne bezpečná
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.)
 Hermanovce    Voda spĺňa požiadavky a je zdravotne bezpečná
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.)


Kvalita vody na kúpanie ( RO Domaša )

Nová Kelča    Voda je vhodná na kúpanie
Štvrtý sezónny odber bol vykonaný dňa 24.8.2022, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Nová Kelča - polostrov Krym    
Voda je vhodná na kúpanie
Štvrtý sezónny odber bol vykonaný dňa 24.8.2022, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Holčíkovce Eva - pláž    
Voda je vhodná na kúpanie
Štvrtý sezónny odber bol vykonaný dňa 24.8.2022, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Holčíkovce Poľany - pláž    
Voda je vhodná na kúpanie
Štvrtý sezónny odber bol vykonaný dňa 24.8.2022, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Dobrá    
Voda je vhodná na kúpanie
Štvrtý sezónny odber bol vykonaný dňa 24.8.2022, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.


Umelé kúpaliská
Letné kúpalisko AquaBoom , Vranov nad Topľou    Prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie letného kúpaliska k 31.8.2022.

Majerovský kaštieľ   
Prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie bazéna v Majerovskom kaštieli k 31.8.2022.

Hermanovce    
Mimo prevádzky

Platí zákaz používania bazénovej vody.
Technicko-stavebné nedostatky, porucha na úpravni vody.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky