RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Odborná spôsobilosť na výkon epid.závaž.činností

Oddelenie HaPM > Info HV


Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.  V zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, epidemiologicky závažnou činnosťou je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik a šírenie prenosného ochorenia. Sú nimi aj činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
Osobitnou podmienkou na ich vykonávanie je zdravotná a odborná spôsobilosť. Zdravotná spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom, ktorý jej na základe vstupnej prehliadky vydá lekár.
Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činnosti :
a) dokladom o získaní vzdelania
b) osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Odbornú spôsobilosť nepreukazuje:
• osoba, ktorá bude vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť krátkodobo (napr. zotavovacích podujatiach pre deti alebo iných sezónnych aktivitách)
• žiak, ktorý vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť v rámci prípravy na povolanie.

Regionálny úrad zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti osobám, ktoré pracujú:
a)   v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
b)   v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
c)   pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
d)  pri výrobe kozmetických výrobkov


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný úrad verejného zdravotníctva fyzickej osobe na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:
a)  meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom osoba - zamestnanec. Ak je žiadateľom fyzická osoba (živnostník) je nutné doplniť aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b) činnosť,  na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilost
i

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky, alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, ak žiadateľ nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
Osvedčenia udelené do 31.5.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na dobu neurčitú. Osvedčenia udelené a platné do 30.5.2010 alebo skôr sa končia dňom uvedeným v osvedčení.
Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti odňať, ak:

a)  dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
b)  držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká:
a) smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jej vyhlásením za mŕtveho,
b) uplynutím času platnosti.


Zákon NR SR č.355/2007 z.z. určuje aj pokuty v prípadoch, keď sa vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti, bez takéhoto osvedčenia.

Z týchto dôvodov upozorňujeme hlavne zamestnávateľov na ich povinnosť zamestnávať v epidemiologicky závažných povolaniach len osoby odborne a zdravotne spôsobilé.RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou