RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Platnosť osvedčení

Oddelenie HaPM > Info HV

Platnosť osvedčení o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti
  

  Významnou úpravou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) je zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa už nebude viac vydávať na 5 rokov, ale na dobu neurčitú. Táto požiadavka vyplýva z článku 11 smernice EÚ a bola jednou z priorít novely zákona č. 355/2007 Z.z. V súvislosti so zmenou doby platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných po nadobudnutí účinnosti zákona         č. 136/2011 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( po 1. júni 2010 ) bolo potrebné upraviť aj režim už vydaných osvedčení.

Následkom toho zákon č. 355/2007 Z.z. v § 63a ustanovuje, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas. To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých sa doba platnosti končí 31. mája 2010 a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s ukončením platnosti 30. mája 2010 alebo skôr, končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení, takže po skončení tejto doby je potrebné požiadať RÚVZ o vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti.