RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Číslo predpisu

Názov predpisu

Účinnosť predpisu

Zmena, zrušenie predpisu, číslo a účinnosť

Vyhl.č. 532/2002 Z.z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických  požiadavkách  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

1.12.2002

Vyhl.č. 419/2001 Z. z.

ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení  a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

1.11.2001

Zák. č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní ( Správny poriadok )

1.1.1968

- zák.č.215/2002 Z. z. účinný od 1.5.2002
- zák.č.527/2003 Z. z. účinný od 1.1.2004
- zák.č.122/2006 Z. z. účinný od 1.4.2006

Zák.č.145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch v platnom znení

1.8.1995

Zák.č.152/1998 Z.z.

o sťažnostiach

1.6.1998

Zák. č.85/1990 Z. z.

o petičnom práve

dňom vyhlásenia

- zák.č.242/1998 Z. z. účinný od 1.9.1998

späť na predchádzajúcu stranu