RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Vzory dokumentov
Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky  (pdf)
Zoznam právnych pblackpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky  (pdf)

Zariadenia spoločného stravovania
Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania  (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania  (pdf)

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo  (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo  (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA  (pdf)
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM  (pdf)

Zariadenia pre deti a mládež - škola
Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola  (pdf)
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola  (pdf)

Vzory prevádzkových poriadkov
1. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia  (pdf) (doc)
2. vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia  (pdf) (doc)
3. vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo  (pdf) (doc)
4. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti  (pdf) (doc)
5. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti  (pdf) (doc)
6. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež  (pdf) (doc)
7. vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež  (pdf) (doc)
8. vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku      dieťaťa  (pdf) (doc)
9. vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat  (pdf) (doc)
10. vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy  (pdf) (doc)
11. vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi(prílohy H a P vety, výstražné symboly) (pdf) (doc)
14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu  (pdf)
15. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom  (pdf)
16. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu  (pdf)
17. vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou  (pdf)
18. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku  (pdf)
19. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom  (pdf)
20. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu  (pdf)
21. vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom  (pdf)
22. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám  (pdf)
23. vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia školského stravovania  (pdf)