RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Spracúvanie osobných údajov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou (ďalej len „RÚVZ“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“).

V súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými, alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme).

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:

1. Okruh dotknutých osôb
je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v súlade s § 60 ods.2 zákona č. 355/2007 Z.z.; dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania podľa nižšie uvedených bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

2. Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

2.1 Účely, ktorých právnym základom je zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 9/2010 Z.z.o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
- riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie,
- riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
- vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,
- preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedenia registra odborne spôsobilých osôb
- výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly potravín,
- prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov a udeľovanie pokút,
- prešetrovanie sťažností a pretícií,
- monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa,
- prešetrovanie podozrení chorôb z povolania,
- monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a zdravotného uvedomenia ľudí,
- monitorovanie vplyvu výživy na zdravie ľudí,
- vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a poradňa zdravia.
- ukladanie opatrení.

2.2 Účely, ktorých právnym základom je predzmluvný / zmluvný vzťah dotknutej osoby voči RÚVZ:
- poskytovanie / prijímanie služieb,
- verejné obstarávanie.

2.3 Účtovníctvo a personalistika
Právny základ (osobitné zákony):
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
- zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Účel:
vedenie účtovnej a personálnej agendy RÚVZ

2.4 Právne spory
Právny základ(osobitné zákony)
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Účel
riešenie právnych sporov medzi prevádzkovateľom, zamestnancami a tretími stranami právnymi prostriedkami.

3. Tretie strany / prijímatelia pre poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám, prípadne iným oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie (napríklad súdy, polícia, orgány činné v preverovaní priestupkov a orgány činné v trestnom konaní).

4. Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov
Osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania podľa bodu 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5); po skončení účelu budú zlikvidované: osobné údaje v dátových súboroch budú po skončení účelu spracúvania vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje budú zlikvidované skartovaním po skončení účelu spracúvania s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov; tie bude RÚVZ po skončení účelu spracúvania uchovávať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov likvidovať.

5. Vyhlásenie RÚVZ
Osobné údaje dotknutých osôb nebude RÚVZ využívať na iné účely ako sú uvedené v bode 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), spracúvať ich v rozsahu nad rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou subjektov uvedených v bode 3. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Slovenskej republiky a Európskej únie. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované, s výnimkou splnenia zákonnej povinnosti zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa zákona č. 355/2007 Z.z., zverejnenia zmlúv v centrálnom registri zmlúv https://vvv.crz.gov.sk, zverejnenia osobných údajov v Centrálnom registri pohľadávok štátu https://www.pohladavkystatu.sk/sk/vyhladavanie, povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv na https://www.ruvzvt.sk.

6. Zodpovedná osoba
RÚVZ poveril v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:

Ing. Ivan Kolka
Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany - časť Behynce
adresa elektronickej pošty: zodpovedna.osoba.ruvzvt@uvzsr.sk


7. Práva dotknutých osôb
Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1 až 6 majú dotknuté osoby právo:
- požadovať od RÚVZ prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
- na opravu nesprávnych údajov,
- namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
- podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z..